E-Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri

Trabzon E-Dönüşüm

e-Dönüşüm Nedir

e-Dönüşüm hizmetleri, teknolojinin ilerlemesi ile her geçen gün dijitalleşen dünyada hayatımızın her alanında yerini almaya başladı. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması, online imza kullanımı, işlemlerin ortak bir ağ üzerinden gerçekleştirilmesi vb. işlemlerin artışı ile birlikte, Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları bu bilgi ve hız dünyasında tüm hizmetleri şeffaflaştırarak işlemlerini güvenilir bir şekilde yapabilme imkanına kavuşuyor. Kağıt, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayabiliyorlar. Daha önce büyük işletmeler ile sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan, genel bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir. e-dönüşüm hizmetleri konusunda sizlere kısaca bilgi vermemiz gerekirse;

Trabzon E-Fatura

e-Fatura Nedir

e-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

Trabzon E-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Nedir

e-Arşiv sistemi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre faturalar, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılmasını kapsar. e-Arşiv, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmesine ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. Bununla birlikte söz konusu mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura format ve standardını kullanmak ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır. e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Trabzon Network Donanım

e-İrsaliye Nedir

e-İrsaliye, e-Dönüşümün bir parçası olup kağıt ortamında düzenlenen “sevk irsaliyesi” belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenerek yine elektronik ortamda alıcısına iletilen ve muhafaza edilen bir elektronik belgedir. 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsar. Elektronik ortamda düzenlenen irsaliye ile kağıt irsaliye aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Trabzon E-Fatura

e-Defter Nedir

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.

Trabzon E-Arşiv Fatura

e-Müstahsil Makbuzu Nedir

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip elektronik belgedir. Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığına raporlayabilmektedirler. e-Müstahsil uygulamasını kullanacak mükelleflerin; VUK Genel tebliği ile zorunluluk getirilen haller dışında e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Trabzon Network Donanım

e-Mutabakat Nedir

e-Mutabakat hizmeti, şirketlerin müşteri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir. BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.